Årsmøte for 2014 avholdt 29.april 2014
Deltakelse: 19 stk


Sak 1:
Valg av ordstyrer: Odd Geir Olsen
Valg av møtesekretær: Julie Nilssen
Underskrive protokoll: Jarle Nilssen og Frank Arne Nygård

Sak 2: Godkjenning av innkalling: godkjent, men forslag om også å legge lapper i postkasser til neste år

Sak 3: Styrets årsmelding gjennomgått uten anmerkning

Sak 4:
Regnskapet til hjertestarter: godkjent
Regnskapet til klokkerkonto: godkjent
Regnskapet til grendelaget: godkjent

 

Sak 5: Valg av nytt styre. Valgt styre finnes under Styreinfo i menyen.


Sak 6: Budsjett og arbeidsplan for kommende år utarbeides ikke

Sak 7: Innkomne saker
-Klokkerkonto: forslag om å overføre denne til menighetsrådet med klausul om at pengene skal brukes til ringeapparat i Gimsøy Kirke. Beløpet er på kr 36.346,25
Årsmøtet vedtar dette
-Trafikkplanen: forslag om å legge dette på is, da planen enda ikke er ferdig utarbeidet.
Årsmøtet vedtar at Frank Arne Nygård og Frank Robert Svendsen fortsetter arbeidet med trafikkplanen, og setter en frist til 31.august 2014
-Boplikten: Spørsmålet er om GGPU skal være for eller mot boplikten
Ved avstemming er resultatet:
Antall som mener GGPU skal være FOR boplikt på Gimsøy: 5 stk
Antall som mener GGPU skal være MOT boplikt på Gimsøy: 10 stk
Antall som ikke stemte for noen av forslagene: 4 stk
Årsmøtet vedtar at grendelaget skal jobbe for å få fjernet boplikten på Gimsøy, men skal forholde seg til loven om boplikt inntil denne er fjernet på politisk plan