Resultat fra avstemming i skolesaken 5-6.juni 2014

 

avstemming right

 

Referat fra møte i utvalget vedrørende skolesaken Gimsøy/Strauman 13.05.2014

Følgende møtte: Einar Vilhjalmsson, Odd Arve Stokvik, Stian Ellingsen, John-Rune Nilsen, Frits Blix-Hansen, Liv Karin Jensen, Wenche Rokkan Iversen, Grete Bremnes, Linn Berlin Nilssen, Nina Abelsen Lorentsen, Bjørn-Tore Nergård, Kenneth Greger Pettersen, Ivar Martin Nordgård.

Utvalget gjennomførte befaringer, først på Sydal skole under ledelse av rektor Siv Oddveig Henriksen og deretter på Gimsøy skole under ledelse av rektor Frank Robert Svendsen.

Noen korte merknader ved de to skolene:

Sydal skole:

 • Skolen er svært fornøyd med nytt skolekjøkken, men nye krav i forhold til branntrapp/rømningsvei må innfris før nytt skoleår tar til.
 • Skolen vil ha totalt 31 elever, og barnehagen 14,5 plasser til høsten.
 • Bygget har ikke ventilasjon, med unntak av enkelte rom i kjeller.
 • Det er søkt om 10 m utvidelse av gymsal.
 • Oppheng i forbindelse med tau fra tak i gymsal er farlig og må tas ned.
 • Skolen har hatt flere episoder med store vannlekkasjer, og gamle kobberrør kan være «tikkende bomber» i forhold til nye vannlekkasjer.
 • Trappeløpene må bygges inn med vegger.
 • Det må lages større vindu/rømningsvei i formingsrom og bibliotek i kjeller før rommene tas i bruk.

Gimsøy skole:

 • Barnehagen vil ha 18 plasser fra nytt barnehageår, mens skolen vil ha totalt 17 elever.
 • En av branndørene er ikke godkjent etter nye forskrifter og må enten byttes eller bygges om til en kostnad på 12 500 kr.
 • Der er asbest i alle veggene i trapperommene.
 • Bygget har vannbåren varme.
 • Ifølge Vågan Eiendom KF er det ikke noe som er akutt og som trengs å gjøres noe med før nytt skoleår.
 • Ifølge rektor skulle noen skifertrapper vært oppjustert, og der er noen vinduer som bør skiftes.

Utvalget takker de to rektorene for god omvisning, og for hyggelig servering ved Gimsøy skole!

Det ble deretter satt et møte på Gimsøy skole. Frits ledet møtet.

Følgende saker ble tatt opp:

Fra Gimsøy Grendelag er det ønskelig med et internt møte i bygda før et eventuelt fellesmøte Gimsøy / Strauman.

-       Innspill fra Stian om stenging av Gimsøybrua. Ivar Martin kontakter Veivesenet for mer informasjon.

-       Innspill fra Kenneth vedrørende dimensjonering av skolen og barnehagen. Det må drøftes videre hvor en skal legge seg til slutt, eventuelt at man følger rådet fra Vågan Eiendom KF om at man i skisseprosjektet må synliggjøre hvor en senere utvidelse kan foretas, dersom barnetallsutviklingen tilsier det. Et syn er også at utvalget bør presentere flere alternativer i den politiske behandling.

-       Ivar Martin sjekker med Gunnar Skjølberg hvordan det går med utredning av samfunnsregnskapet.

Det legges et nytt møte før sommeren. Tidspunkt settes i samråd med utvalgsleder.

Mvh Ivar Martin Nordgård Referent

 

 

Referat fra møte i utvalget vedrørende skolesaken Gimsøy/Strauman 03.04.2014

Følgende møtte: Frits Blix Hansen,Linn Berlin Nilsen, Oddgeir Olsen, Stian Ellingsen, Gunnar Aarstein, Bjørn-Tore Nergård, Harald Linqhausen, Lasse Nordby, Nina Abelsen Lorentsen, Kenneth Greger Pettersen, Ivar Martin Nordgård.

Forfall: John Rune Nilsen, Tommy Stensvik.

Frits Blix Hansen ledet møtet.

Sak 1. Referat fra forrige møte, 12.03.2014 ble godkjent.

Ivar Martin redegjorde for det arbeidet som er gjort siden forrige møte.

-       Økte skysskostnader ved ev. ny, felles skole på Kleppstad vil beløpe seg til ca. kr. 75 000 pr. år. Skyssavstand vil variere fra 4 km for de som vil bo nærmest og til 17 km for de med lengst avstand. Flere skysselever kan komme til på grunn av farlig skoleveg.

-       Samfunnsanalyse, - Gunnar Skjølberg, Bremanger, er kontaktet og gitt i oppdrag å lage en samfunnanalyse / samfunnsregnskap for de to scenarier, separate skoler som nå eller felles skole i Kleppstadområdet. Ivar Martin supplerer Skjølberg med de opplysninger han trenger i arbeidet.

-       Forskningsrapport,- tidligere utsendt rapport fra Tone Sollien, Asplan Viak, ble kommentert og positivt mottatt av utvalget.

-       Elevstatistikk, - utvalget ble presentert et statistikkgrunnlag som er lokalt utarbeidet og som må betraktes som foreløpig. Det tilrås fra administrasjonen å bestille data fra SSB i den grad de kan levere prognoser på dette nivået. Prognose for elevutvikling i Grunnkretsene Sydal og Gimsøy er vanskelig å utarbeide. Vi har brukt følgende resonnement: Andel av elevene i Vågan som hører til Sydal og Gimsøy skoler vil pr. høsten 2014 utgjøre 4,5 % av elevgrunnlaget i Vågan. Denne prosenten er beregnet for hvert år siden år 2000, og har gått tilbake.   Folketallet i Grunnkretsene utgjør 5,1 % av befolkningen i Vågan og er synkende i forhold til år 2000. Forlenger vi denne utviklingen med for eksempel tre alternativer basert på SSB’s befolkningsprognose, vil antall elever kunne bli som følger:

 

2000

2005

2014

2015

2020

2025

 

Virkelig

Prognose

Befolkning Vågan

9.229

9.034

9.223

9.317

9.640

9.876

Befolkn. Sydal og Gimsøy*)

546

509

472

484

501

514

Antall elever i grunnskolen Vågan**)

1.175

1.152

1.066

1.141

1.152

1.189

Antall elever Sydal og Gimsøy ***)

82

76

48

 

 

 

Andel av elever i Vågan

7,0%

6,6%

4,5%

 

 

 

- Beregnet v/5,0% av elevene i Vågan

     

57

58

59

- Beregnet v/4,5% av elevene i Vågan

     

51

52

54

- Beregnet v/4,2% av elevene i Vågan

     

48

48

50

Sak 2. Tomteforhold

Det synes å være samstemmighet i utvalget at uansett planstrategier fremover, enten det gjelder næringsarealer, veipakke eller andre forhold, så vil Kleppstad være et knutepunkt også i fremtida.

Utvalget ønsker noe mer håndfast til neste møte angående vei, vann, avkjørsler, næringsvirksomhet etc. Det ble sagt at det kan være hensiktsmessig at Johan Weydahl orienterer utvalget i et møte.

Sak 3. Dimensjonering

Rådmannen legger til grunn at Vågan Eiendom KF går videre med sitt beregningsarbeid ut ifra de elevtallsprognoser som ble lagt frem i møtet. Dersom det politisk skulle være et ønske fra utvalgets side om å legge andre tall til grunn, kan det senere eventuelt legges inn i de regneark som utarbeides.

I tillegg til elevtallsprognosene som gjelder grunnskolen, må det også tas hensyn til barnetallet i en eventuell felles barnehage. Sikrere tall for kommende barnehageår vil foreligge etter at årets fellesopptak er gjennomført. Utvalget må få sammenlignende tall mellom kostnader ved to barnehager som nå og en felles.

Sak 4. Innspill i media vedrørende Henningsvær skole

Innspill fra Espen Thorvaldsen i Lofotposten om å ta med Henningsvær skole i vurderingen om en felles skole i vest ble debattert. Utvalget bestemte at dette ligger utenfor utvalgets mandat, og innspillet blir ikke tatt hensyn til.

Sak 5. Neste møte.

Utvalget ønsker å legge neste møte i kombinasjon med befaring ved de to skolene, på ettermiddagstid. Det betyr at utvalget starter med befaring på Sydal skole, fortsetter med befaring på Gimsøy skole og avslutter med et oppsummerende møte på Gimsøy skole, etter befaringen. Det er ønskelig at de to skolenes rektorer er til stede ved befaringen på den respektives skole.

Utvalget ønsker at nytt møtetidspunkt settes etter at rådmannen har fått den første tilbakemeldingen fra Gunnar Skjølberg.

Antydet fremdrift:

Utvalgets rapport fremlegges til politisk behandling i KO 20.05. og i KST 23.06.2014, eventuelt direkte i KST dersom tida blir knapp for å få dette frem før sommeren. Lasse antydet behandling i AMU. Det må utvalget ta stilling til.

I rapporten gir utvalget råd til KST om videre behandling, og KST må bestemme hvordan saken skal tas videre og hvorvidt det skal utarbeides et forprosjekt i tilknytning til den ene eller andre løsning.

Referent Ivar Martin Nordgård Fungerende kommunalsjefReferat fra møte i utvalget vedrørende skolesaken Gimsøy/Strauman
12.03.2014
Følgende møtte: Kenneth Greger Pettersen, Grete Bremnes, Espen Thorvaldsen, Lasse Nordby, Harald Linqhausen, Stian Ellingsen, John Rune Nilsen, Nina Abelsen Lorentsen, Tommy Stensvik, Linn Berlin Nilsen, Odd Arve Stokvik, Oddgeir Olsen, Frits Blix Hansen, Ivar Martin Nordgård.
Frits Blix Hansen ledet møtet.
Saker:
Lista av saker etterspurt i referat fra forrige møte, 18.02.2014.
1.Bedre elevstatistikk, ikke ferdig utført pga kapasitetsproblemer.
2.Oversikt over kostnader ved opprustning og drift av eksisterende skolebygg.
Vågan Eiendom v/Einar Vilhjalmsson orienterte svært grundig og detaljert om de beregninger som er gjort av bygningenes tilstand, opprustningsbehov og kostnader.
Kort sagt sliter vi på Gimsøy skole med problemer knyttet til inneklimaet, mens vi ved Sydal skole primært har brannmessige risikoelementer. Begge skolene, inkludert ungdomsskolefløya ved Sydal skole, må innen kort tid oppgraderes/rehabiliteres til en akseptabel standard dersom de fremdeles skal være egnet som skolebygg.
Avhengig av om arbeidene legges ut på anbud eller VE gjør arbeidet med egne folk, vil samlet rehabilitering grovt estimert, fort beløpe seg på mellom 16 og 20 mill.kr.
3.Skisse til et nytt bygg
Vågan Eiendom v/Bjørn Tore delte synspunkter knyttet til nybygg ved å gå gjennom arealskjemaet som ligger bak i det utkastet til forprosjekt som tidligere er sendt ut. Han hadde utgangspunkt i et bygg som kan romme 70 barn, inkludert barnehage, og et arealbehov på 12,7 m2 på. Elev i skolen,(registrert samlet barnetall høst 2014 er 47, 30 i skolene og 17 i barnehagene).
Flere forhold må avklares før vi i forprosjektet kan konkludere med å sette noen kriterier for hva en ny skole skal innholde, dimensjonering, lokalisering, elev-/barnetall, arealkrav etc
Deretter foreslår Bjørn-Tore at betingelsene i et vedtatt forprosjekt overlates til arkitekter, som i skisseprosjektet utformer forslag til konkrete løsninger.
4.FDV-kostnader, husleie, renholdsutgifter etc. ved en ny skole. Vågan Eiendom konkluderte med følgende:
skole
Det er lagt inn kapitalkostnader knyttet til rehabilitering iht. den oversikten som framkommer i vår presentasjon i siste styringsgruppemøte, og lagt til grunn at jobben sendes ut på anbud (ikke aktuelt å gjøre den selv pr. i dag).
For sammenligningens del er det også lagt tilsvarende beløp avsatt til vedlikehold på alle alternativene, selv om vi i dag ikke har slike avsetninger i vårt driftsbudsjett.
Tallene for nytt bygg vil endre seg når vi har konkrete dimensjonerende elevtall klart (for nye arealberegninger).
5. Pedagogiske kostnader.
Ivar Martin kunne opplyse om at vi ved å slå sammen de to skolene kan oppnå en besparelse på 2,22 stillingshjemler for pedagogisk personale, omregnet etter dagens grunnlønn beregnet til ca. 1,3 – 1,4 mill.kr., inkludert sosiale utgifter. Besparelsen blir noe redusert ved at alle elevene må ha skoleskyss, hvor mye det dreier seg om kan nå beregnes når vi har en mulig lokalisering av en ev. ny skole.
6. Mulig lokalisering av ny felles skole.
Rådmannen ble utfordret på dette med lokalisering av ny skole. Han pekte på området rundt trafikknutepunktet på Kleppstad, ved avkjørselen fra E10 mot Sydal.
Følgende oppdrag ble gitt til neste møte:
1.Rådmannen har undersøkt nærmere om tomteforhold etc. knyttet til foreslått lokalisering.
2.Elevstatistikk legges frem.
3.Administrasjonen skriver noe om hva forskning sier om fordeler og ulemper for elevenes læring ved små / større skoler.
4.Hente inn ekstern kompetanse for å se på samfunnsregnskapet ved å legge ned de to eksisterende skolene.
Nytt møtetidspunkt ble satt til torsdag 3. april kl. 13.00.
Referent Ivar Martin Nordgård Fungerende kommunalsjef

 

Referat fra møte i utvalget vedrørende skolesaken Gimsøy/Strauman 18.02.2014
Følgende møtte:Tommy Stensvik, Bjørn-Tore Nergård, Frits Blix-Hansen, Børge Larsen, Espen Thorvaldsen, Hedda Greger Pettersen, Stian Ellingsen, Lena Kvernå Krogstad, Grete Bremnes, Oddgeir Olsen, Linn Berlin Nilssen, John-Rune Nilsen, Odd Arve Stokvik, Harald Linchausen, Wenche Rokkan Iversen, Lasse Nordby, Nina Abelsen Lorentzen, Ivar Martin Nordgård.
Rådmannen startet med å gjennomgå kommunestyrets vedtak pr. 27.01 2014.
Konstituering: Forslag på Frits Blix-Hansen som leder ble enstemmig vedtatt. Han overtok deretter møteledelsen.
Organisering: All skriftlig kommunikasjon mellom utvalget og administrasjonen går via fung. kommunalsjef Ivar Martin Nordgård.
Vararepresentanter ble innkalt til dette første møtet. De vil fortsatt få alle dokumenter som sendes ut, men møter ikke unntatt når faste medlemmer melder forfall. Slikt forfall meldes Ivar Martin, som igjen kaller inn vara.
Utvalgsarbeidet er åpent, også for media dersom de ønsker å være til stede i møtene. Utvalget vil på et senere tidspunkt arrangere et felles informasjonsmøte med begge skolekretsene.
For nærmere å definere oppdraget, ønsker utvalget at administrasjonen kommer tilbake med en historikk for de to skolekretsene, prognoser på elevtalls- og befolkningsutvikling og utviklingstrekk sett i et samfunnsperspektiv. Det er også ønskelig med en oversikt over hva som eventuelt ligger der av ulike områdeplaner for Straumanområdet og Gimsøy. Utvalget ønsker en oversikt over eiendomsforhold, (hvor har vi f.eks. kommunal grunn?) etc. Dette for å kunne plotte ut mulig lokalisering av en ny felles skole.
Det ble stilt spørsmål ved hvorfor man skal utrede en ny skole så lenge man har to fullt operative skoler fra før av. Lederen presiserte at utvalget parallelt med å iverksette kommunestyrets vedtak om å utrede en felles skole, også skal se på de to eksisterende skolene.
Utvalget konkluderte i dette første møtet med å gi følgende oppdrag til administrasjonen:
1.Bedre statistikk på barne- og elevtallsutvikling.
2.Oversikt over kostnader ved opprustning og drift av eksisterende skolebygg, på kort og på lang sikt.
3.Skisse til et nytt bygg, dimensjonert etter elevtall, inkludert uteareal. (Vågan Eiendom vil lage et skissedokument som sendes utvalget så snart det foreligger).
4.Utvalget må få stipulert kostnader ved en ny skole, FDV, husleie, renhold etc. Disse må sammenlignes med driftskostnadene ved de eksisterende skolene.
5.Ut fra dimensjoneringa må også de pedagogiske kostnadene stipuleres, ant. lærerstillinger, administrasjon osv., og disse må sammenlignes med dagens tall.
Neste møte: onsdag 12. mars 2014 kl. 16.00 18.00 – Formannskapssalen, Rådhuset.

Referent Ivar Martin Nordgård, fungerende Kommunalsjef