Referat fra folkemøtet 22.mai 2014

Sak 1: Høyhastighetsbredbånd til
Gimsøy
Grendelaget har utarbeidet et høringsinnspill til Vågan Kommune vedrørende utbygging av høyhastighetsbredbånd på Gimsøy.
Innspillet ble lest opp på folkemøtet, og sendes inn til Vågan Kommune 23.mai 2014

Sak 2: Skolesaken
Leder av utvalget Frits Blix-Hansen forteller innledningsvis om arbeidet i utvalget. Utvalget har sett på rapporten som er kommet inn angående teknisk tilstand på skolene på Gimsøy og i Strauman. Denne viser at skolen på Strauman ikke kan renoveres, og eneste alternativ er å rive og bygge nytt.
Situasjonen for skolen på Gimsøy er ikke like alvorlig, og en renovering her er mulig. Dog bemerkes det at skolen på Gimsøy har asbest i veggene, og om det skulle oppstå brannskader eller vannskader som berører dette, vil skolen måtte stenges under utbedringstiden.
Utvalget har ikke gjort noen konklusjon angående samfunnsregnskapet ved bygging av en felles skole, og det økonomiske kostnadsoverslaget er heller ikke ferdig utarbeidet.
Spørsmålet angående transport av barn over Gimsøybrua er tatt til Statens Vegvesen, for å avklare erfaringer fra registrerte værforhold.
Barnehagene i bygdene har fra høsten 2014 flere barn i barnehagene enn budsjettert.
Frits Blix-Hansen ber innbyggerne komme med innspill i saken til grendelagene, slik at disse kan videresendes utvalget.

Innspill fra salen:
-Ønske om avstemming umiddelbart slik at utvalget kan ta med seg i utredningen hva innbyggerne ønsker vedrørende flytting av skole.
Frits Blix-Hansen informerer om at det er vil være rom for en avstemming etter at utvalget har kommet med en konklusjon, men før kommunestyret ta sin stilling til saken.
-Ønske om å avvente avstemmingen til utvalget har ferdigstillet sitt arbeid, for å få mer fakta i saken.
-Utredningen bør legges på is inntil vi vet hva som skjer med flyplasslokasjon på Gimsøy, da dette kan ha betydning for bosettingen, og da også skolen.
-Om alternativet er transport av barn til Kabelvåg, vil dette være uheldig for bosetting på Gimsøy
Frits Blix-Hansen sier det ikke er et tema i utvalget å vuderere flytting av skolebarna til Kabelvåg. Er også et annet utvalg som jobber med kabelvågskolen pr i dag, og heller ikke de har med i sine planer å innlemme Strauman, Gimsøy eller Henningsvær i sin skole.
-Om skolen i Strauman bygges ny da den ikke kan brukes slik den er i dag, vil det da i fremtiden være en mulighet for at barna fra Gimsøy Skole flyttes til skolen i Strauman?

21 mot 15 stemte ved håndsopprekning på at vi skulle ha en folkeavstemming umiddelbart vedrørende skolesaken.
Grendelaget organiserer dette, og en avstemming vil gå frem til torsdag 5.juni.
Mer informasjon om dette kommer fra grendelaget.Referat fra folkemøtet 17.februar 2014

Sak: Nærbutikkens eksistens, møtet ledet av konsulent Ole Svedenborg fra Merkur
Butikken har vært drevet i ca 11 måneder, og de forteller de har gjort en del nybegynnerfeil da de har vært uten bransjeerfaring.
Vintermånedene har vært stille, men en gjennomsnittlig dagsomsetning på 4-5.000 kr. Butikken har da havnet i en negativ spiral, da de har for lav omsetning for å kunne utvikle seg
Det ble sendt ut en spørreundersøkelse i forkant av møtet, der de mottok 28 svar.
68% av de som svarer, mener at nærbutikken er viktig, men bare 30% av de svarte bruker butikken som hovedbutikk
Mangel på basisvarer er det som utpeker seg som det kundene ser på som største problem, ihht undersøkelsen.

Konklusjon fra undersøkelsen er at butikken er viktig, men den må kunne levere det kundene forventer for å overleve. Har et forbedringspotensiale.
Kundene må bære over med noen nybegynnerfeil, og gi butikken en ny sjanse der det oppfordres til å bruke butikken i større grad fremover.
Det er viktig at butikken ikke går tom for varer, og dette er noe butikken må jobbe med.

Butikken har nå inne en søknad om tipping, avventer svar på denne.

Ideer fra møtet:
- 2-handlelapp-system der man har én handlelapp for den lokale butikken, og én handlelapp for det man ikke får lokalt
- Butikkens eiere ber om arbeidsmøter med tidligere eiere, for å innhente ideer og søke råd
- Arrangere happeninger, f.eks lørdagsgrøt osv
- Etablere et kundepanel
- Gi butikken tilbakemeldinger, både ris og ros, evt via butikkens postkasse
- Mulighet for at landpostbudet setter igjen pakker på butikk, om man ikke er hjemme for å ta imot

 

 

Referat fra folkemøtet 21.november 2013

Sak 1: Gimsøy Skole; oppgradere skolen eller bygge en felles skole på Kleppstad sammen med Sydalen?
Vågan Eiendom v/Bjørn Tore Nergård redegjorde for de kostnader som er knyttet opp mot Gimsøy Skole.
Nærmere 6 millioner er nødvendig for å heve skolen til et akseptabelt nivå bygningsmessig. Vågan Kommune mangler 4,5 millioner av disse 6 millionene.
I hovedsak dreier det seg om branntekniske endringer og nødvendig oppgradering av betongbygget da vann har begynt å trenge inn i betongen. Utbedringen vil da gå i å kle inn betongveggene i tremateriale for å forhindre videre vanninntrenging.

Ordfører Eivind Holst fortalte om dagens skolestruktur i Vågan Kommune, og at denne er fredet ut 2015
Ble redegjort at det ikke er noe statlig norm for hvor lavt et elevtall kan være for at en kommunal skole skal opprettholdes, mens det på privatskolenivå er et krav om minimum 15 elever over 3 år, i klassetrinnene 1-7
Ble også kommentert at en eventuell flyplass på Gimsøy vil kunne ha positive ringvirkninger, også med tanke på skolestrukturen.

Rådmann Tommy Stensvik kommenterte at en rådmanns oppgave var å se den økonomiske helheten for Vågan Kommune.

Tilbakemeldinger fra salen var at det ikke er ønske om at skoleelever ved Gimsøy Skole skal flyttes til skolen i Kabelvåg.
Det var delte meninger om en det beste for bygda ville være en felles skole på Kleppstad eller opprustning av skolen på Gimsøy.

Konklusjonen ble at politikerne/kommunen ble bedt om å ta med i budsjettet for 2014, økonomiske rammer for en utredning av hvilke skolealternativer vi har på Gimsøy og Sydalen, og at denne utredningen blir utført.

Sak 2: Flyplass på Gimsøy
Ordfører Eivind Holst redegjorde for de målinger som er gjort av Avinor fra 1.okt 2012 til 1.juni 2013. Målinger i denne perioden viser at det er 95,7% flybarhet. Minimumsgrensen er 98%.
I denne prosenten lå det ikke inne målinger fra juni, juli, august og september. Disse månedene har lite vind, og vil dermed øke prosenttallet opp mot 98% når tall fra disse månedene tas med ved neste utregning. Det er nå satt opp 2 målepunkter til, som vil gi mer data, da de er satt opp i hver sin ende av en tenkt rullebaneplassering. Målingene vil fortsette frem til høsten 2014. I området der flyplassen er tenkt plassert, befinner deg seg en fredet høymyr. En evt avfredning kan gjøres om det er særlige samfunnsmessige hensyn som tilsier dette.
Arbeidet med en evt avfredning vil ikke starte før Avinor har konkludert med om det vær- og vindmessig er forsvarlig å legge en flyplass på Gimsøy.
Det kom ønsker fra salen om en tettere dialog med Avinor, for de som eiendomsmessig direkte vil berøres av en evt flyplass. Ordfører Holst tok dette med seg videre til Avinor.

Sak 3: Veipakke Lofoten
Ordfører Eivind Holst fortalte kort om de planer som ligger for Lofoten med tanke på oppgradering/endring av dagens veistruktur. Det vil holdes et møte i regi av kommunen og Statens Vegvesen, hvor folk i Lofoten kan komme med innspill og synspunkter.

Sak 4: Eventuelt
-Lofotsamarbeidet: Ordfører Eivind Holst fortalte kort om lofotsamarbeidet innenfor matvareproduksjonen
-En liste over tidligere innmeldte saker til Vågan Kommune ble gjennomgått:
     1. LAS/søppel fra LAS: Gimsøy har hatt et godt samarbeid med LAS, og mye av søppelet er fjernet
     2. Plager med rev, kråke, ravn og ørn: er i dag skuddpremie på ravn og rev.
     3. Offentlig toalett og søppelkontainer er ikke kommet opp enda
     4. Buss-skur på Sundklakk er kommet opp
     5. Kom inn ønske om skilting av de nye veinavnene på Gimsøy
-Fiberutbygging på Gimsøy: en kort redegjørelse for dagens status
-Trafikksikkerhetsutvalget på Gimsøy skal opprette en rapport og overlevere GGPU, slik at den kan sendes videre til kommunen og Statens Vegvesen