Medlemsmøte 29.april 2014, avholdt i etterkant av årsmøtet. Til stede: 19 stk

Sak 1:
Gjennomgang av grendelagets hjemmeside
Oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden som infokanal, samt sende inn bilder og andre bidrag for å holde siden levende.

Sak 2: Vågan kommune har ute en høring angående fiber på Gimsøy (og i Vågan generelt). Høringsfristen er 25.mai, og søknadsfristen for Vågan Kommune til Post&Teletilsynet er 1.juni
Grendelagene for Gimsøy, Strauman og Laukvik er invitert til informasjonsmøte kommunen den 12.mai.

Sak 3: Ønske om avstemming i skolesaken
Kom inn forslag fra salen om å arrangere et folkemøte med avstemming i skolesaken, og tanken er at en utredning av skolealternativene sender signaler til kommunen om at det er ok å slå sammen skolene til Gimsøy og Strauman, som er uheldig om man ønsker at skolen skal bli værende på Gimsøy.

Ble stilt spørsmål om det er trafikkmessig forvarlig å frakte barna over Gimsøybrua ved dårlig vær.
Ble presisert at mandatet til utvalget er å se på konsekvensene ved ny felles skole, kontra å beholde de to skolene på Gimsøy og i Strauman slik de er plassert i dag, med eller uten oppussing.
Er leid inn en ekstern konsulent som ser på dette nå, og videre utredning avventes til konsulentrapporten er ferdig utarbeidet.
Neste møte i utvalget, skal holdes på de lokale skolene. Det er mulig for alle å komme å høre på disse møtene, da de er åpne for publikum.
Saksgangen er slik at når utvalget er ferdig med sitt arbeid, så leverer de en innstilling til kommunestyre, som igjen skal se på denne.

Det ble avgjort at det blir folkemøte etter den 12.mai, som vil omhandle både fibersaken og skolesaken

Sak 4:
Samarbeid mellom Strauman og Gimsøy
Fremsnakkingskvelden ble et positivt arrangement. Flere felles arrangement planlegges for å skape et positivt samarbeid mellom bygdene

Sak 5: Olaf Moe kom med forslag om å gi Kåre Kristiansen blomster som takk for busskjøringen på Gimsøy, da hans siste arbeidsdag er 30.mai

Styret i GGPU har i etterkant kommet frem til at om vi skal dele ut blomster/oppmerksomheter, må det først fastsettes kriterier for hva som gir rett til en slik oppmerksomhet, evt om grendelaget har økonomi til å stå for slike oppmerksomheter. Dette blir tatt opp i styremøte i grendelaget