Vedtekter for Gimsøy Grende- og Prosjektutvalg
Stiftet 29.mars 1988
(revidert 22.april 2009)

 

§1 Formål
Lagets formål er å arbeide for å utvikle det sosiale, kulturelle og næringsmessige grunnlaget for innbyggerne på Gimsøy, og å være et talerør utad i saker som berører eller direkte griper inn i lokalbefolkningens interesser. Grende- og prosjektutvalget skal gjennom å støtte lokale initiativ og gjennom å selv ta initiativ arbeide for å utvikle et godt og aktivt bomiljø på Gimsøy.

§2 Medlemsskap
Alle fastboende innbyggere på Gimsøy er i utgangspunktet medlemmer. Medlemmer over 18 år har stemmerett.

§3 Lagets form
Gimsøy Grende- og Prosjektutvalg organiseres som en selveiende forening. (Ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld, mv). Medlemskap gir opphav til rettigheter og plikter internt.

§4 Selskapets organisering
Selskapets organer er årsmøtet og styret. Styrets leder og ett styremedlem forplikter selskapet.

§5 Årsmøtet
Årsmøtet er grende- og prosjektutvalgets høyeste myndighet og skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret kaller inn til årsmøte med minst to ukers varsel. Innkalling skal skje ved annonsering og oppslag.
Årsmøtets oppgaver er:
1. Valg av ordstyrer og sekretær
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap
4. Valg av leder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité
5. Eventuelt budsjett og arbeidsplan for kommende år ved behov
6. Innkomne saker fremmet av styret eller medlemmene. (For at en sak kan fremmes for årsmøtet må styret få saken senest en uke før årsmøtet.)

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 8 dagers varsel når styret eller minst 20 stemmeberettigede medlemmer krever det.

§7 Styret
Grende- og prosjektutvalgets styre skal ha 5 medlemmer. Leder velges særskilt for ett år. Styremedlemmer velges for 2 år, slik at det hvert år er 2 medlemmer på valg. Det velges 2 ordinære varamedlemmer, 2 revisorer og 2 personer til valgkomité. Styret konstituerer seg selv.

§8 Styrets gjøremål
Styret skal lede grende- og prosjektutvalget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret skal oppnevne utvalg til å arbeide med spesielle oppgaver.

§9 Endring i vedtekter
Forslag til endring av vedtekter må være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. For endring av vedtekter kreves minst ⅔ av de avgitte stemmer eller ved simpelt flertall ved 2. gangs behandling.

§10 Oppløsning
Forslag om oppløsning av grende- og prosjektutvalget må legges fram som egen sak på årsmøtet for å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte.
For gyldig vedtak kreves at minst ⅔ av de stemmeberettigede medlemmene stemmer for.
Hvis ikke ⅔ av medlemmene møter, kan årsmøtet vedta at forslaget skal tas opp i ekstra­ordinært årsmøte tidligst 2 måneder senere. På dette møtet blir vedtaket gyldig dersom ⅔ av de frammøtte stemmer for.
Ved oppløsning av laget skal lagets kapital, eiendom og eiendeler overføres til et fond som skal nyttes til beste for Gimsøy, med spesiell vekt på trivselstiltak. Oppløsningsmøtet fastsetter statutter for dette fondet.